Yleiset tilaus-, toimitus- ja käyttöehdot

YLEISET KÄYTTÖEHDOT Nämä yleiset käyttöehdot (“Ehdot”) koskevat Amandel Oy:n (“Toimittaja”) (i) tuotteiden (”Tuote”) ja palveluiden (”Palvelu) käyttämistä ja (ii) Tuotteiden tai Palveluiden tilaamista Toimittajalta tai toimittamista Toimittajan toimesta Toimittajan internetsivuston (”Sivusto”) kautta tai muulla tavoin. Toimittajan jälleenmyyjät voivat myös tarjota Tuotteita, jolloin nämä Ehdot soveltuvat vai Tuotteiden käyttämiseen, mutta ei niiden tilaamiseen jälleenmyyjältä tai myyntiin tai toimittamiseen jälleenmyyjän toimesta. Sitoudut noudattamaan näitä Ehtoja käyttämällä Tuotetta tai Palvelua tai tehdessäsi tilauksen Toimittajalta. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä Tuotetta tai Palvelua tai tee niitä koskevia tilauksia.

1. TILAUKSESI

1.1 Missä tahansa muodossa tekemäsi Tuotetta tai Palvelua koskeva tilaus on tarjous ostaa Toimittajalta.

1.2 Toimittajan ja tilaajan välille ei synny sopimusta ennen kuin Toimittaja toimittaa Tuotteen tai hyväksyy Palvelua koskevan tilauksen.

1.3 Mikäli tilauksen tekemisessä ilmenee ongelmia tai olet mielestäsi tehnyt virheellisen tilauksen, ota yhteyttä www.shivers.fi sivuston kautta.

1.4 Ostamasi Tuotteet voidaan toimittaa postin välityksellä. Sivuston kautta tehtyihin ostoihin sovelletaan myös Sivuston yleisiä käyttöehtoja.

2. HINNAT

2.1 Tilaamiesi Tuotteiden tai Palvelujen hinnat ilmoitetaan selvästi joko kyseisellä Sivustolla tai muutoin. Ellei toisin ole ilmoitettu, hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

2.2 Tilatessasi Tuotteen tai Palvelun ilmoitetut hinnat eivät sisällä toimitusmaksua, joka on riippuvainen valitusta toimitustavasta. Toimitusmaksu lasketaan tilauspäivänä.

2.3 Jälleenmyyjiltämme ostamiesi Tuotteiden hinnat ovat kyseisen jälleenmyyjämme asettamia.

3. MAKSU

3.1 Ellei nimenomaisesti toisin sovita, Tuotteiden ja Palveluiden hinnat laskutetaan tilauksen yhteydessä. Mikäli Toimittaja hyväksyy laskutuksen, maksuaika on seitsemän (7) päivää laskun päivämäärästä.

3.2 Maksusi käsitellään Sivustolla ilmoitetun mukaisesti.

3.3 Jälleenmyyjiemme myymien Tuotteiden maksut suoritetaan jälleenmyyjälle hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti.

4. TUOTTEIDEN TOIMITUS

4.1 Toimittajan toimittamien fyysisten Tuotteiden omistusoikeus siirtyy, kun Tuote on maksettu kokonaisuudessaan.

4.2 Toimittaja toimittaa Tuotteen tilauksen yhteydessä ilmoittamaasi osoitteeseen. Mikäli et saa Tuotetta, ota yhteyttä asiakaspalveluun www.shivers.fi.

4.3 Toimittaja ilmoittaa, mikäli se ei pysty toimittamaan Tuotetta 90 päivän kuluessa tilauksestasi. Tällöin voit vaatia Tuotteesta maksamasi hinnan sekä toimitusmaksun hyvittämistä.

4.4 Toimittaja ei ole millään tavalla vastuussa sen jälleenmyyjien myymien Tuotteiden toimittamisesta.

5. OHJELMISTO

5.1 Tuotteeseen sisältyvään ohjelmistoon (“Ohjelmisto”) annetaan käyttöoikeus, mutta ei omistusoikeutta. Toimittaja antaa peruutettavissa olevan, rajoitetun, vain Tuotteen mukana siirrettävän ja ei-yksinoikeuden käyttää yhtä ostamaasi Tuotteeseen sisällytettyä ja asennettua kopiota Ohjelmistosta osana Tuotetta.

5.2 Käyttämällä Tuotetta hyväksyt ohjelmistoja koskevat käyttöehdot. Sinulla ei ole oikeutta suoraan tai välillisesti (i) kopioida, muokata, muuttaa, kääntää, purkaa, palauttaa, irrottaa tai avata Ohjelmistoa muutoin kuin pakottavan lain sallimalla tavalla tai tehdä Ohjelmistosta johdannaisteoksia, (ii) vuokrata, lainata, lisensoida tai muutoin siirtää oikeuksia Ohjelmistoon, (iii) julkisesti jakaa Ohjelmistoa tai (iv) poistaa, tuhota tai himmentää mitään merkintöjä tai ilmoituksia, jotka on asennettu Ohjelmistoon ja/tai Tuotteeseen.

5.3 Tässä kohdassa nimenomaisesti mainitun lisäksi sinulle ei anneta mitään muita oikeuksia Ohjelmstoon.

6. TAKUU

6.1 Näiden Ehtojen nojalla toimitetun Tuotteen materiaalien ja valmistuksen takuuaika on alkuperäisen toimittajan kyseiselle Tuotteen osalle antama takuuaika ja kuitenkin enintään yksi (1) vuosi ostopäivästä. Ostokuitti tai takuutodistus toimii takuutositteena.

6.2 Ohjelmisto ja Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on eikä niille anneta takuuta.

6.3 Edellä mainitun lisäksi Toimittaja ei anna mitään takuuta tai anna vakuutuksia Tuotteisiin, Palveluihin tai Ohjelmistoihin liittyen. Nimenomaisesti todetaan, ettei Toimittajalla ole mitään vastuuta Tuotteen, Palvelun tai Ohjelmiston soveltuvuudesta käyttäjän suunnittelemaan käyttötarkoitukseen.

6.4 Ostajan tulee tarkistaa Tuote välittömästi saatuaan Tuotteen ja mikäli Tuotteessa ilmenee vika, ota yhteyttä asiakapalveluumme www.shivers.fi. Pyyntösi mukaisesti toimitamme joko puhelimitse tai sähköpostilla tukea, neuvoja tai ohjeita, jotka ymmärryksemme mukaan auttavat sinua korjaamaan ilmenneen vian.

6.5 Takuuaikana viallinen Tuote valintamme mukaan joko korjataan tai vaihdetaan uuteen Toimittajan päähuoltopisteessä riippumatta siitä, mistä tuote on ostettu.

6.6 Tuotteen takuu on voimassa vain niissä maissa, joissa tuotetta on alun perin markkinoitu ja myyty.

6.7 Jälleenmyyjältämme tilaamasi tai ostamasi Tuote palautetaan jälleenmyyjälle hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Kyseisen Tuotteen korvaaminen, korjaaminen tai maksamasi hinnan hyvitys tulee sopia jälleenmyyjän kanssa.

7. IMMATERIAALIOIKEUDET JA TIEDOT

7.1 Kaikki Tuotteeseen, Ohjelmistoon ja/tai Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet ovat yksistään Toimittajan tai kolmansien osapuolten omaisuutta. Kaikki Toimittajan tai kolmansien osapuolten tavaramerkit, toiminimet, logot, domainnimet tai muut brändiin liittyvät nimet tai tunnisteet ovat kyseisen oikeuden omistajan yksinoikeutta, joiden käyttöoikeudesta tulee erikseen sopia eikä niihin anneta mitään käyttöoikeutta näiden Ehtojen perusteella.

7.2 Toimittajalla on vapaa oikeus ilman korvausta hyödyntää ja tallentaa saamiansa Tuotteeseen, Ohjelmistoon, Palveluun tai niiden tai Sivuston käyttöön liittyviä tai Sivustolle tallennettuja tai Toimittajalle toimitettuja parannusehdotuksia, kommentteja, ehdotuksia tai tietoja. Toimittajan tietosuojaseloste on nähtävillä Sivustolla.

8. TOIMITTAJAN VASTUU

8.1 Toimittajalla on tuotevastuulain mukainen vastuu.

8.2 Toimittaja on vastuussa välittömistä ja tilaushetkellä ennakoitavista näiden Ehtojen rikkomisesta aiheutuvista vahingoista. Toimittaja ei ole vastuussa sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista johtuvista näiden Ehtojen rikkomuksista.

8.3 Toimittaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka (i) eivät suoraan liity Tuotteeseen, Ohjelmstoon, Palveluun tai Toimittajaan tai sen toimittajiin tai lisenssinantajiin, (ii) aiheutuvat Tuotteen, Ohjelmiston tai Palvelun turvallisuus-, käyttö- tai muiden ohjeiden vastaisesta käytöstä, muutoksista tai korjauksista, (iii) aiheutuvat Tuotteen normaalista kulumisesta, (iv), aiheutuvat kohdan 3.2 mukaisesta maksujen käsittelystä, (v) aiheutuvat vaaranvastuun siirtymisen jälkeen aiheutuneista vahingoista, (vi) näiden Ehtojen mukaisen takuun piirissä olevista virheistä, joita ei ole ilmoitettu takuuaikana tai (vii) liittyvät jälleenmyyjiltämme ostettuihin Tuotteisiin.

8.4 Toimittajan enimmäisvastuu on sille vastuun aiheuttavasta Tuotteesta tai Palvelusta vahinkoa edeltävän kahdentoista (12) kuukauden aikana maksettu kokonaishinta. 8.5 Edellä mainitusta huolimatta, Toimittaja voi pyynnöstäsi ja kustannuksellasi Toimittajan palveluhinnaston mukaisesti korjata Tuotteiden poikkeavuudet, joista se ei ole vastuussa. Lisäksi Toimittaja veloittaa edellä mainittuihin Palveluihin liittyvät matka-, majoitus- ja vastaavat kustannukset.

9. YLEISET EHDOT

9.1 Tuotteita ja Palveluja tarjotaan näiden Ehtojen mukaisesti vain loppukäyttäjille. Jakelijoilta, jälleenmyyjiltä, edustajilta ja vastaavilta vaaditaan erillisen sopimuksen tekemistä. Toimittaja pidättää oikeuden kieltäytyä tilauksesta.

9.2 Et voi siirtää näiden Ehtojen mukaisia oikeuksia kolmannelle. Toimittaja voi siirtää näiden Ehtojen mukaiset oikeutensa, mikäli sillä on perusteltu syy uskoa, etteivät sinun oikeudet vaarannu kyseisen siirron seurauksena.

9.3 Toimittajalla on oikeus vedota näiden Ehtojen mukaisiin oikeuksiin, vaikka se ei vetoaisi oikeuksiin rikkoessasi Ehtoja.

9.4 Näihin Ehtoihin ja osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevat säännökset ja yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista. Kaikki näistä Ehdoista tai osapuolten välisestä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä kansainvälisen kauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhden välimiehen kokoonpanossa. Välimiesmenettelyn paikkakunta on Oulu ja menettelyn kielenä käytetään suomea, tai jos toinen osapuoli ei ole suomalainen yhtiö, käsittelykielenä on englanti. Välimiehen antama tuomio on lopullinen, molempia osapuolia sitova ja sen voi panna täytäntöön mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin. Osapuolella on oikeus hakea väliaikaista turvaamistoimenpidettä.

10. ASIAKASPALVELU

Mikäli sinulla herää jotain kysymyksiä, ole yhteydessä asiakaspalveluun www.shivers.fi.

We use cookies on this site to enhance your user experience. Learn more

Got it